// post layout aanpassingen:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VSS Security B.V.

Artikel 1 ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke VSS Security B.V., kvk Eindhoven 57560269 (voorts aangeduid met VSS), sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen: de opdrachtgever/klant. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door VSS zijn verricht.

2. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever/klant, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij VSS deze voorwaarden, geheel danwel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2

1. Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht VSS zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de opdrachtgever/klant en een of meer derden.

2. VSS is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Artikel 3

De opdrachtgever/klant verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de opdrachtgever/klant zich VSS op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 4

1. Alle offertes van VSS verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de opdrachtgever/klant schriftelijk zijn aanvaard. Door de opdrachtgever/klant gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door VSS schriftelijk zijn aanvaard.

2. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen VSS en opdrachtgever/klant gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

Artikel 5 PRIJSWIJZIGINGEN

Indien tijdens de duur van de door VSS met de opdrachtgever/klant gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is VSS gerechtigd het met de opdrachtgever/klant overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop VSS en de opdrachtgever/klant de overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 6 BETALING

1. VSS is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de opdrachtgever/klant in te dienen. In dat geval is de opdrachtgever/klant verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de opdrachtgever/klant verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever/klant zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk
14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever/klant wordt dan tevens de administratie- en innigskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

2. De opdrachtgever/klant is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met VSS overeengekomen prijs.

3. Indien opdrachtgever/klant in betalingsverzuim verkeert, is VSS gerechtigd tot onmiddellijke stopzetting of opschorting van werkzaamheden zonder voorafgaande berichtgeving.

Artikel 7 BEEINDIGING, VERLENGING EN ANNULERING

1. De overeenkomsten tussen de opdrachtgever/klant en VSS worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de opdrachtgever/klant of VSS bij aangetekende brief is opgezegd. Een ontvangstbevestiging van de opzegging van de ontvangende partij kan of per brief of per e-mail ook als zodanig dienen.

3. Indien een opdrachtgever/klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding, de volgende annuleringskosten in percentages van het voor de desbetreffende diensten van VSS in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

  • Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
  • 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%
  • Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%

Indien een opdrachtgever/klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van diensten geleverd door derden als onderaannemer van VSS als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke VSS aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de VSS annuleringskosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever/klant dient schriftelijk aan VSS te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door VSS.

Artikel 8 FAILLISSEMENT EN SURCEANCE VAN BETALING

Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomsten geldt de omstandigheid waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, danwel (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt. Als een van beide situaties zich bij de opdrachtgever/klant dreigt voor te doen, is VSS bevoegd zijn prestaties op te schorten.

Artikel 9 KLACHTREGELING

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van VSS en haar medewerkers.

  1. De organisatie: VSS Security B.V. Oudestraat 11 5421 WB te Gemert hierna te noemen VSS Security.
  2. De klager: Diegene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie.
  3. Een gedraging: Het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers.
  4. De beklaagde: De organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend.
  5. Een klaagschrift: Een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.
  6. De klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen.
  7. Een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

VSS is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever/klant geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever/klant of door omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Artikel 11

1. VSS is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover VSS daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig
belemmerende weersomstandigheden, defecten aan bewakingsauto’s, verkeersstoornissen en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan VSS kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van VSS zoveel mogelijk te proberen de overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

2. Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij VSS als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat VSS niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voorzover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 12

VSS is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever/klant onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door VSS te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 13

VSS is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever/klant niet binnen een week na het schadevoorval VSS per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en VSS, doordat de opdrachtgever/klant niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 14

1. VSS is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever/klant die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van VSS, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de opdrachtgever/klant wordt aangetoond.

2. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van VSS zullen de werknemers van VSS jegens de opdrachtgever/klant niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 15

1. VSS is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

2. VSS is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16

De opdrachtgever/klant verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van VSS de beveiligings- en bewakingsdiensten ten behoeve van de opdrachtgever/klant uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. Opdrachtgever/klant is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van VSS, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiligings- en bewakingsdiensten, en vrijwaart VSS voor alle aanspraken van werknemers van VSS dienaangaande.

Artikel 17

1. De aansprakelijkheid van VSS is beperkt tot een bedrag van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum per opdrachtgever/klant van € 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro) per jaar.
2. Sleutels welke VSS ter hand worden gesteld door opdrachtgever/klant voor uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden bergt VSS met grote zorgvuldigheid op. VSS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade en/of bedrijfsschade in geval van vermissing van sleutels.

Artikel 18

De opdrachtgever/klant vrijwaart VSS voor aanspraken van derden jegens VSS of zijn personeel, terzake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan VSS diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 19

Indien personeel van VSS een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever/klant gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de opdrachtgever/klant. Die aangifte zal door het personeel van VSS alleen ten verzoeke van de opdrachtgever/klant en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/klant worden gedaan. De opdrachtgever/klant vrijwaart VSS en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of VSS of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 20 OVERNAME PERSONEEL

De opdrachtgever/klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen twaalf maanden na afloop daarvan, op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor VSS werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 15.000 (vijftien duizend euro) per overtreding en € 1.500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 21 RECHTSKEUZE EN BEVOEGD RECHTER

1. Op de overeenkomsten tussen VSS en de opdrachtgever/klant is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechterlijke instantie.

Artikel 22 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

VSS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en deze nieuwe voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Opdrachtgever/klant wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien opdrachtgever/klant de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan opdrachtgever/klant de overeenkomst binnen dertig dagen schriftelijk beëindigen.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This