Kom jij ons team versterken?

Privacyverklaring

De VSS Security Privacyverklaring geldt voor het gebruik van de website en de samenwerking met VSS Security BV, gevestigd te Gemert. Hieronder leest u de hoofdpunten van de Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

  • VSS Security verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals de uitvoering van een overeenkomst met u, het beantwoorden van vragen of offerte-aanvragen, het verstrekken van (algemene) informatie of bijvoorbeeld het afhandelen van sollicitaties.
  • VSS Security kan de informatie die zij van en over u heeft verzameld, combineren met de informatie die zij uit andere bronnen heeft verkregen. Hierdoor kan zij de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kan zij haar communicatie beter op uw behoeften afstemmen.
  • VSS Security kan verder informatie verzamelen over uw gebruik van de website. Dit met behulp van verschillende techniek, waaronder cookies.

Waar gebruikt VSS Security uw persoonsgegevens voor?

  • Voor het afhandelen van aanvragen en het uitvoeren van overeenkomsten door (medewerkers van) VSS Security, of door derden die bij de afhandeling of uitvoering worden betrokken.
  • Ter ondersteuning van de diensten die u van VSS Security afneemt.
  • Voor het onderhouden van communicatie, maar ook voor markt- of klantentevredenheidsonderzoeken.
  • Voor nieuwsbrieven, als u daar toestemming voor heeft verleend.
  • Voor het vereenvoudigen en individualiseren van uw gebruik van de website en voor het ontwikkelen gebruiks- en bezoekersstatistieken van de website.

 

1. De verzameling van persoonsgegevens

In veel verschillende gevallen kunt u ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te verstrekken aan VSS Security. U kunt uw naam en contactinformatie doorgeven als bijvoorbeeld een overeenkomst met VSS Security wenst aan te gaan, maar ook als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, als u bij VSS Security solliciteert of als u bijvoorbeeld vragen of opmerkingen hebt richting VSS Security.

VSS Security kan ook persoonsgegevens verwerven door uw gebruik van de website. Hiervoor hanteert VSS Security diverse technieken. Wanneer u de website bezoekt, kan er bijvoorbeeld bepaalde informatie worden vastgelegd die door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar de website doorverwijzen. Bovendien kan VSS Security dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen de website bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u de website bezoekt.

Voorts zijn (nieuwsbrief)diensten in bepaalde gevallen uitgerust met technieken die het voor VSS Security mogelijk maken om informatie over het gebruik van de dienst te verzamelen. VSS Security kan gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kan VSS Security cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van de website en nieuwsbrief en kan uw ervaring persoonlijker worden gemaakt.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier VSS Security uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw aanvraag van de diensten van VSS Security
Als u iets bij VSS Security aanvraagt, bijvoorbeeld een service, of dat er contact met u wordt opgenomen, dan gebruikt VSS Security de informatie die u hebt verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat er gegevens worden uitgewisseld met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld leveranciers van VSS Security, financiële instellingen, telecom-, transport- en postbedrijven. In verband met een transactie kan er ook contact met u worden opgenomen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personalisering van de website
De informatie die VSS Security over u verzamelt, kan gebruikt worden om u op een persoonlijke manier met de website te laten werken. Zo kan bijvoorbeeld content aangeboden worden waar u belangstelling voor hebt en kan het navigeren op de website eenvoudiger worden gemaakt.

Het bieden van ondersteuning
VSS Security kan uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de diensten die u hebt afgenomen. Wanneer VSS Security u (technische) ondersteuning verleent, krijgt VSS Security daarbij soms toegang tot gegevens die u beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin VSS Security toegang heeft tot deze informatie.

Sollicitaties
Als u bij VSS Security solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van VSS Security is geplaatst, kan het zijn dat u informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. VSS Security kan die informatie overal binnen VSS Security gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u VSS Security verzoekt dit niet te doen, kan VSS Security de informatie in haar dossier houden.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten
Bij de verlening van bepaalde diensten kan het nodig zijn dat u VSS Security belt of dat VSS Security u belt. Dergelijke diensten kunnen ook online of e-mailchats met zich brengen. Wees u ervan bewust dat het bij VSS Security algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde dienst of een bepaald contact.

Bescherming van rechten en eigendommen van VSS Security en anderen
Wanneer VSS Security redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van VSS Security, klanten, business partners, leveranciers of anderen in het gedrang komen, kan VSS Security uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behoudt VSS Security zich het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van VSS Security wordt verlangd en wanneer VSS Security van mening is dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van de rechten van VSS Security of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake de website.

 

3. Uitwisseling van persoonsgegevens en overdracht naar het buitenland

In sommige gevallen kan VSS Security voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van informatie gebruikmaken van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd. Het is gebruikelijk dat VSS Security van dergelijke leveranciers verlangt dat ze informatie behandelen op een wijze die strookt met het beleid van VSS Security.

Indien VSS Security, voor de bovenstaande doelen, uw informatie overbrengt buiten het land waarin de informatie is verzameld, zal VSS Security zich aan de geldende wetgeving houden. Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer VSS Security redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van VSS Security, business partners, leveranciers of klanten en anderen in het gedrang komen, kan VSS Security uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

 

4. Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

VSS Security wil uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. VSS Security implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelt VSS Security bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens wanneer die gegevens via internet worden verzonden. Ook van de leveranciers verlangt VSS Security dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

 

5. Retentie

VSS Security bewaart uw gegevens zo lang en voor zover nodig is om u diensten te verlenen. Indien u VSS Security wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. VSS Security zal uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van overeenkomsten.

 

6. Cookies en andere technieken

Zoals boven vermeld, legt VSS Security informatie inzake uw bezoek aan de websites vast om VSS Security te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid. Dit doet VSS Security met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

 

7.Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zal VSS Security gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee gebruikers op deze veranderingen of updates worden gewezen. Indien VSS Security uw persoonsgegevens wil gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stelt VSS Security u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of VSS Security uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mag gebruiken.

8.Vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring of uw persoonsgegevens

In het geval dat u een vraag heeft over deze Privacyverklaring of de behandeling van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@vss-security.nl . De volledige contactgegevens zijn:

VSS Security B.V.
Oudestraat 13A
5421 WB Gemert
T: 088-3040900
info@vss-security.nl

Als u een kopie wilt ontvangen van persoonsgegevens die u aan VSS Security hebt verstrekt, of als blijkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze wijzigen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. VSS Security behoudt zich wel het recht voor om een bevestiging van uw identiteit te verlangen, en zo nodig andere gegevens, om VSS Security te ondersteunen bij de afhandeling van uw verzoek.

Als u geen nieuwsbrieven van VSS Security meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@vss-security.nl of volg de uitschrijvingsinstructies die in elke nieuwsbrief zijn opgenomen.