Kom jij ons team versterken?

Visitatie van medewerkers is preventief tegen bedrijfsdiefstal.

Het onverwacht inzetten van een visitatie controle, is een preventief middel dat diefstal terugdringt in uw onderneming. Bij visitatie gaat het om  het inkijken van tassen, koffers, jassen, etc. waarbij de te visiteren persoon wordt verzocht deze te openen c.q. leeg te maken (of binnenste buiten te laten keren). Ook kan met behulp van een metaaldetector het lichaam gescand worden. Visiteren kent daarmee geen direct actieve handeling van de beveiliger richting de te visiteren persoon. Visitatie is ook geen dwangmiddel; de te visiteren persoon mag weigeren en kan niet tot visitatie worden gedwongen.

De werkgever moet, aan bij wet bepaalde voorwaarden, voldoen om  visitaties te laten verrichten. De visitatie moet bijvoorbeeld zijn vastgelegd in het bedrijfsreglement. Dit reglement maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst en komt tot stand in samenwerking met de ondernemingsraad. Iedere werknemer verklaart schriftelijk dat hij/zij met de inhoud van het bedrijfsreglement akkoord gaat; inclusief het recht van de daartoe aangestelde beveiliger om hem/haar te visiteren.

De visitatie wordt (indien mogelijk) uitgevoerd in een aparte ruimte en bij voorkeur in aanwezigheid van een derde (bijvoorbeeld een collega).

Als een werknemer de visitatie weigert te ondergaan, maakt de beveiliger duidelijk dat het om een preventieve beveiligingsmaatregel gaat, die niet persoonlijk is gericht. Tevens wijst de beveiliger de betrokkene op zijn/haar eerder gegeven toestemming om te worden gevisiteerd en op de mogelijke gevolgen van die weigering. Blijft de betrokkene weigeren, dan volstaat de beveiliger met de mededeling dat de weigering wordt gerapporteerd.

Het weigeren van visitatie levert geen strafbaar feit op, maar is een schending van de arbeidsovereenkomst. De bedrijfsleiding kan aan de hand van het rapport passende maatregelen treffen. In het uiterste geval kan de werknemer worden ontslagen.

Wordt bij visitatie een onregelmatigheid ontdekt, dan moet nader onderzoek uitwijzen of het een strafbare handeling betreft. De beveiliger gaat pas van een mogelijk misdrijf uit nadat onderzoek een redelijk vermoeden van diefstal of verduistering oplevert.

De visitaties worden nauwkeurig vermeld in het dienstrapport. Daarin worden ten minste de tijdstippen, aantallen en bijzonderheden opgetekend. Bij weigering/problemen stelt de beveiliger een specifiek rapport op voor de opdrachtgever.